Privacy

Dit is de privacyverklaring van ROGER ALKEN, handelend onder de naam Karate- en Thaiboksschool Alken, wonende te Born, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13038454, hierna te noemen: “Alken”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan karateschoolalken@home.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

 

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt:gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden nvt.
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 maanden daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Belastingdienst

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Wij gebruiken enkel functionele cookies om de website goed te laten werken. Wij registreren niet het IP-adres van de bezoekers.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Alken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Alken met u heeft, tenzij Alken wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Alken te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Alken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Alken deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Alken hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Alken treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Alken. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Alken raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Alken past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Alken raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Alken er alles aan doen u via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:​ Roger Alken
E-mail:​​​ karateschoolalken@home.nl
Telefoonnummer:​ 0654 – 34 27 71

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Alken u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.